„OPRACOWANIE ALGORYTMU OPTYMALIZUJĄCEGO PROCES ŁĄCZENIA INWESTYCJI Z INWESTORAMI POPRZEZ PROFILOWANIE OFERT Z ZASTOSOWANIEM W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI”

Przedmiotem projektu jest opracowanie algorytmu, który pozwoli na optymalizującej procesu łączenia inwestycji z inwestorami poprzez profilowanie ofert w branży nieruchomości.

 

Celem projektu jest wprowadzenie opracowanego algorytmu optymalizującego proces łączenia inwestycji z inwestorami poprzez profilowanie ofert, który ma na celu w znacznym stopniu usprawnić procesy wewnętrzne organizacji.

 

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

 

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

 

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

 

Beneficjent: JACEK KUSIAK K INVESTMENTS

 

Całkowita wartość projektu: 484 989,62 PLN
Wartość dofinansowania: 335 155,40 PLN

 

Okres realizacji: 01/03/2020 – 31/12/2020